از کبوتر پرسیدم: زندگی چیست؟ پرهایش را تکان داد و جواب نداد.
از دریا پرسیدم: زندگی چیست؟ خروشید و جوابم را نداد.
از افتاب پرسیدم: زندگی چیست؟ غروب کرد و جوابم را نداد.
از انسان پرسیدم: زندگی چیست؟ گفت:
زندگی خون دل خوردن است
 اولش عشق و بعد مردن استتاريخ : ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ | ۸:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()