مداد وخودنویس...
خودنویس گفت روزی با مداد
کیستی این تیره مغز بی سواد؟
مهملی، پرتی،شلی بی حاصلی
چوب خشکی ، بی خودی ،زشتی ،ولی
چون مداد ‌،اینها شنید از خودنویس
گفت:خیلی سخت می گیری ،رئیس...!
کار اصلی نیست، جوهر داشتن
سر زنقره، گیره از زر داشتن
گر مدادی گم شود از کودکی

می خرد با پولکی دیگر، یکی
یک مداد مشکی خوب و نفیس
بهتر از صد خودنویس بد نویس...

                                        گلاره قادری-مهابادتاريخ : ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ | ٩:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()